โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

  โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
     ตั้งอยู่เลขที่ 182 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73120

  0-3429-9027

  0-3429-9065

   schoolngbr@schoolngbr.ac.th หรือ  schoolngbr@gmail.com

ส่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม