ชื่อ สถานศึกษาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 3 ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสรหัสไปรษณีย์ 73120 โทรศัพท์ 034 - 299027 โทรสาร 034 - 299065 website www.schoolngbr.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวาเขตพื้นที่บริการการศึกษา ตำบลงิ้วราย, ตำบลลานตากฟ้า, ตำบลไทยาวาส, ตำบลมหาสวัสดิ์ .

ประวัติโดยย่อ

         โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ จัดตั้งขึ้นโดยพระครูปุริมานุรักษ์ (บุญมี สุขาบูรณ์) อดีต เจ้าอาวาส วัดงิ้วราย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2503 เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504 ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนมาแล้ว 54 ปี. มุ่ง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดนั้นจะช่วย ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

  • ความสามารถในการสื่อสาร
  • ความสามารถในการคิด
  • ความสามารถในการแก้ปัญหา
  • ความสามารถในการใช้ทักษาชีวิต
  • ความสามารถในการใช้เทคโนโลย