ยินดีต้อนรับ !  ผู้ใช้ระบบห้องสมุดออนไลน์
Monday, November 12, 2018
Address

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๒ หมู่ที่ ๓ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์๗๓๑๒๐

Tel. nos.:

๐๓๔ - ๒๙๙๐๒๗

Fax:

๐๓๔ - ๒๙๙๐๖๕

Vision


โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2558


Mission


1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
       2. ส่งเสริมการรียนรู้ การอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไ่ทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
       3. ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
       4. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล