“คุณธรรมเด่น เน้นวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”

“สุขา สํฆํสส สามัคคี” ความสามัคคีของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข

“วินัยดี วิชาการเด่น กีฬาดัง”

“สีเลือดหมู-เหลือง”