โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม นำความรู้ เชิดชูวัฒนธรรม มุ่งสู่มาตรฐานสากลภายในปี 2558.

    • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
    • ส่งเสริมการรียนรู้ การอนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    • ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน ให้มีบรรยากาศเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
    • ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

    เพื่อให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ.